لجن کش لوارا LOWARA DL

لجن کش لوارا ایتالیا ﺳﺮي DL

ﻟﺠﻦ ﻛﺶ ﻫﺎي ﺳﺮي  DL  با ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻤﭙﺎژ انواع لجن حاوی گل و لای ، فاضلاب انسانی ، پسماندهای کارخانجات از شناخته ترین و پرمصرفترین لجن کش های مورد استفاده در انواع صنایع عمومی کشورمی باشد.

 

فروشنده پمپ لجن کش مستغرق لوارا DL125

ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ :

ﺟﻬﺖ ﭘﻤﭙﺎژ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ حتی داراي اﺟﺴﺎم ﻣﻌﻠﻖ نیز می باشند.

تخلیه منهول و سامپ های فاضلابی

ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب و پس آبهای انسانی در تصفیه خانه ها آب و فاضلاب در صنایع گوناگون

پمپاژ و تخلیه مخازن حاوی آبهای گل آلود

 

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ:

ظرفیت آبدهی: حداکثر تا 40 متر مکعب در ساعت می باشد.

فشار کاری: حداکثر تا 20 متر می باشد.

عمق فرورفتگی در سیال: حداکثر 5 متر

سیستم آب بندی: دارای مکانیکال سیل بوده و با طراحی خاص درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺟﺴﺎم ﺟﺎﻣﺪ معلق در سیال، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

حداکثر قابلیت عبور ذارت جامد معلق در سیال به ﻗﻄﺮ 50 میلیمتر می باشد.

دمای سیال پمپ شونده:

هنگامی که ﭘﻤﭗ بصورت کامل در سیال مستغرق بوده حداکثر دمای مجاز سیال 40 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد میباشد.

ﺑﺮاي حالتی که ﭘﻤﭗ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻨﺎور بوده حداکثر دمای مجاز 25 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد می باشد.

 

الکتروموتور:

درجه حفاظت: IP68

توان: از 0.6 تا 1.5 کیلووات بصورت سه فاز و تکفاز

 

متریال:

حلزونی: چدن

 پروانه: چدن

روکش الکتروموتور و شافت: استیل

سیل مکانیکی: کربن / سرامیک / NBR

واردکننده انواع پمپ لجن کش اروپایی

پمپ لجن کش تکفاز و سه فاز