پمپ کفکش لوارا LOWARA DN

پمپ کف کش لوارا ایتالیا ﺳﺮي DN

پمپ کفکش لوارا DN این پمپها جهت انتقال پس آب ها و آبهای باران استفاده می گردد.

 

ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ:

ﺗﺨﻠﻴﻪ سامپ های حاوی آب ﻫﺎي ﮔﻞ آﻟﻮد

جهت کاربرد در آﺑﻴﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻫﺎي استخرها ، آب انبارها و رودخانه ها

 

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ :

ﻇﺮﻓﻴﺖ آب دﻫﻲ : حداکثر تا 15 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ

فشار کاری: حداکثر تا 19 متر می باشد.

عمق فرورفتگی در سیال: حداکثر 5 متر

دمای سیال : حداکثر 40 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ، ﭘﻤﭗ ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻮﻃﻪ ور و همچنین  25  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ، در صورتی ﻛﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﻤﻪ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

الکتروموتور:

درجه حفاظت: IP68

توان: از 0.6 تا 0.75 کیلووات

 

متریال:

حلزونی: چدن

 پروانه: استیل با روکش پلاستیکی

روکش الکتروموتور و شافت: استیل

سیل مکانیکی: کربن / سرامیک / NBR

فروشنده پمپ کفکش  لوارا ایتالیا